ดีป้า เปิดตัว ‘DJS รุ่นที่ 1’ เตรียมความพร้อมผู้บริหารให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ดีป้า เปิดตัว ‘DJS รุ่นที่ 1’ เตรียมความพร้อมผู้บริหารให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล


27 กรกฎาคม 2566 ดีป้า เปิดตัว DIGITAL JUMPSTART for Young Executives (DJS) รุ่นที่ 1 หลักสูตรส่งเสริมการยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ - 25 กันยายน 2566

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า การพัฒนากำลังคนและการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรดิจิทัลถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่ง ดีป้า มุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลแก่ประชาชนไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกระดับด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ผ่านกลไกการ Upskill, Reskill และ New Skill โดยหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ ผู้บริหารจากองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมา ดีป้า ดำเนินการยกระดับกลุ่มผู้บริหารผ่านหลักสูตรต่าง ๆ แล้วมากกว่า 5,600 ราย

​ล่าสุด ดีป้า เปิดตัวหลักสูตรใหม่ล่าสุดในชื่อ DIGITAL JUMPSTART for Young Executives (DJS) รุ่นที่ 1 หลักสูตรส่งเสริมการยกระดับองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลแก่กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 40 คน ก่อนนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ต่อยอดวิสัยทัศน์และพัฒนากระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและองค์กรด้วยดิจิทัล ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร ซึ่งจะเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศในระยะต่อไป


​ทั้งนี้ ผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะดิจิทัลให้ก้าวทันโลกไปกับ 7 เนื้อหาการเรียนรู้ที่เข้มข้น ไม่ว่าจะเป็น

• การพัฒนาความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Big Data) เพื่อนำไปขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การพัฒนาความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอัตโนมัติ (Digital Automation) เพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

• การพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ บุคคล ธุรกิจ และสังคม (Digital Connect) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในโลกกึ่งเสมือนและโลกเสมือน

• การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Access) เพื่อให้เข้าใจเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)

• การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร (Digital Transformation, Management and Marketing)

• การถอดบทเรียน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์จากองค์กรชั้นนำภายในประเทศ อาทิ Google Thailand, AIS 5G NEXTGen Center, SUPERNAP (Thailand), SAP, Thailand Digital Valley และ depa Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC)

• การถอดบทเรียน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์จากองค์กรชั้นนำ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้บริหารที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กันยายนนี้ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://depa.or.th/th/article-view/depa-DJS-1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages