การเคหะแห่งชาติ จัดประชุม 'โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง' - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

การเคหะแห่งชาติ จัดประชุม 'โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง'การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ มธ. จัดประชุม “โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง” สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน มุ่งฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

การเคหะแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดประชุม “โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง” เพื่อศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้เบื้องต้น
ในการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้
นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อเร็วๆ นี้
ณ โดมสนามกีฬาห้วยขวาง โครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพฯ


นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการเคหะชุมชนห้วยขวางถือเป็นโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่หรือชุมชนขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ
อีกหนึ่งชุมชน มีอาคารพักอาศัย จำนวน 38 อาคาร รวม 3,360 หน่วย และบริเวณรอบชุมชนยังมีอาคารพาณิชย์ ตลาดสดห้วยขวาง แผงประกอบการค้าต่าง ๆ ปัจจุบันโครงการเคหะชุมชนห้วยขวางจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนทั้งในส่วนของอาคารพักอาศัยและสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อความมั่นคงในการอยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้นโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพราะหากจะนับกันไปแล้ว ที่นี่เป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบในยุคแรก ๆ
ของการพัฒนา “อาคารประเภทแฟลต” ซึ่งได้รับการออกแบบและวางองค์ประกอบของชุมชนไว้เป็นอย่างดี ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมายาวนานจากชุมชนผู้มีรายได้น้อย กลายเป็นชุมชนเมืองที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร มีการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน ทั้งด้านกายภาพ สังคม การอยู่อาศัย และเศรษฐกิจ จึงมีความจำเป็นต้องหาแนวทางเพื่อทำให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาดำเนินการ “โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง” เพื่อศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้เบื้องต้นในการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง
โดยให้ความสำคัญทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายในชุมชน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการฟื้นฟูเมือง การรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้อยู่อาศัยในชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่นำไปสู่การวางแผนการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางในอนาคต

สำหรับกิจกรรมในกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูชุมชน
ห้วยขวางให้ผู้อยู่อาศัยรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ Workshop ครั้งแรก เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้ร่วมกันเสนอแนะความต้องการและแนวทาง
ในการพัฒนาและฟื้นฟูเคหะชุมชนห้วยขวางร่วมกัน การจัดสนทนากลุ่ม หรือ Focus group พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหาชุมชน แนวทางการแก้ไข ความต้องการปรับปรุงที่อยู่อาศัย และเสนอแนะแนวทางพัฒนาโครงการฯ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ระดับนโยบาย/ระดับปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน และหลังจากนั้นจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ Workshop ครั้งที่ 2 เพื่อเสนอแนวคิดการออกแบบและวางผังโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางเบื้องต้นและรับฟังความคิดเห็นร่วมกันอีกครั้งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages