กรมอนามัย รณรงค์ ‘วันไอโอดีนแห่งชาติ 2566’ เร่งเสริมไอโอดีนหญิงตั้งครรภ์ เพื่อเด็กไทยพัฒนาการสมวัย - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กรมอนามัย รณรงค์ ‘วันไอโอดีนแห่งชาติ 2566’ เร่งเสริมไอโอดีนหญิงตั้งครรภ์ เพื่อเด็กไทยพัฒนาการสมวัย


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน หมู่บ้านทั่วประเทศโดยเน้นที่หญิงตั้งครรภ์เพื่อสร้างพัฒนาการที่ดีในเด็กไทย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการเป็นประธานงานรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ ‘แม่ตั้งครรภ์ ขาดไม่ได้ไอโอดีน’ ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ว่า กรมอนามัยได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุ พบว่า สถานการณ์ในภาพรวมของประเทศในเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุ ได้รับสารไอโอดีนเพียงพอ และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยในปี 2562 – 2564 พบว่า ภาพรวมในระดับประเทศผ่านเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด คือ มีค่ามัธยฐานระดับไอโอดีนในปัสสาวะมากกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร แต่ในปี 2565 สถานการณ์ระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์อยู่ระดับต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย ที่ 149.7 ไมโครกรัมต่อลิตร และความครอบคลุมการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือนที่มีคุณภาพ ร้อยละ 83.9 (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90) ทั้งนี้กลุ่มหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสขาดสารไอโอดีนได้มากกว่ากลุ่มวัยอื่น เนื่องจากการสังเคราะห์ไทรอยด์ฮอร์โมนในระหว่างตั้งครรภ์ รวมทั้งการดูดซึมไอโอดีนของทารกในครรภ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากหญิงตั้งครรภ์ได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอจะส่งผลต่อพัฒนาการทางสมอง สติปัญญาและการเจริญเติบโตของทารก


นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า จากการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน ได้พระราชทานคำชี้แนะว่า “ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน” กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยจึงได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และความเข้าใจกับประชาชนในชุมชน รวมทั้งขับเคลื่อนชุมชน หมู่บ้านไอโอดีนให้ประสบความสำเร็จ ผ่านแพลตฟอร์มไอโอดีน ในปีนี้กรมอนามัยดำเนินงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ติดตามการเข้าถึงยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ทั่วประเทศ ผ่าน แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. ตามแผนปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 - 2570 เพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน


“สำหรับปีนี้ กรมอนามัยจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ ‘แม่ตั้งครรภ์ ขาดไม่ได้ไอโอดีน’ พร้อมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน หมู่บ้านทั่วประเทศ และติดตามหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับและทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก รวมทั้ง ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน และผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในการประกอบอาหาร

นอกจากนี้ยังได้มีขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชน หมู่บ้านไอโอดีน ผ่าน แพลตฟอร์มไอโอดีน ซึ่งขณะนี้ มีชุมชน หมู่บ้านไอโอดีน ผ่านการประเมินฯ จำนวน 27,550 แห่ง มีร้านค้า ร้านอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในการประกอบอาหาร จำนวน 14,549 แห่งทั่วประเทศ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages