กสทช. โรดโชว์เปิดเวที จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 6 จังหวัด นำร่อง จ.ลพบุรี - didierstyle

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กสทช. โรดโชว์เปิดเวที จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 6 จังหวัด นำร่อง จ.ลพบุรีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน ของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประจำปี 2563 ในวันนี้(27 ต.ค.) ณ ห้องพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกระบวนการดำเนินงานของโครงการที่เข้าร่วม ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ ผลกระทบเชิงบวก/เชิงลบจากการเข้าร่วมโครงการของ กสทช. ตามแผนปฏิบัติการในปี 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 150 ท่าน ประกอบด้วย ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสียกับการดำเนินงานของ กสทช. ตามแผนปฏิบัติการในปี 2563 ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในภูมิภาคกลาง 


การประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก จะเป็นการกล่าววัตถุประสงค์ ที่มาของการจัดการประชุม และนำเสนอผลการศึกษาการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. โดย รศ.ดร.บรรพต วิรุณราช หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุมาลี วงษ์วิฑิต และ ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม คณะผู้วิจัย

และช่วงที่สอง ในช่วงบ่าย เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยจัดรูปแบบกลุ่มย่อย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Pages